Освітня діяльність


Дошкільна освіта

      _______________Дошкільна освіта є обов’язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні. (Закон України “Про дошкільну освіту” Ст. 4)

Основними завданнями законодавства України про дошкільну освіту є:

 • забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти;
 • забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти;
 • визначення змісту дошкільної освіти;
 • визначення органів управління дошкільною освітою та їх повноважень;
 • визначення прав  та обов’язків учасників навчально-виховного  процесу, встановлення  відповідальності за порушення законодавства про дошкільну освіту;
 • створення умов для благодійної діяльності у сфері дошкільної освіти.

Завданнями дошкільної освіти є:

 • збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;
 • виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
 • формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
 • виконання вимог базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
 • здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.

Роль сім’ї у дошкільній освіті

 • Сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечити дошкільну освіту в сім’ї відповідно до вимог базового компонента дошкільної освіти.
 • Відвідування дитиною дошкільного навчального закладу не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.
 • Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.

 45_2Загальна середня освіта є обов’язковою основною складовою безперервної освіти.  (Закон України “Про загальну середню освіту” Ст. 3)

     Основними завданнями законодавства України про загальну середню освіту є:

 • забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти;
 • забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти;
 • забезпечення нормативно-правової бази щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;
 • визначення структури та змісту загальної середньої освіти;
 • визначення органів управління системою загальної середньої освіти та їх повноважень;
 • визначення прав та обов’язків учасників навчально-виховного процесу, вcтановлення відповідальності за порушення законодавства про загальну середню освіту.

        Завданнями загальної середньої освіти є:

 • виховання громадянина України;
 • формування особистості учня (вихованця), розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів (вихованців) до подальшої освіти і трудової діяльності;
 • виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу та інших народів і націй;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців).

        Здобуття повної загальної середньої освіти.

Громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, особливостей інтелектуального, соціального і фізичного розвитку особистості, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак забезпечується доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти у державних і комунальних навчальних закладах.

 • Громадяни України мають право на здобуття повної загальної середньої освіти у приватних навчальних закладах.
 • Здобуття повної загальної середньої освіти у навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності має відповідати вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти.
 • Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, здобувають повну загальну середню освіту у порядку, встановленому для громадян України.

● Відповідальність за здобуття повної загальної середньої освіти дітьми покладається на їх батьків, а дітьми, позбавленими батьківського піклування, – на осіб, які їх замінюють, або навчальні заклади, де вони виховуються.

45_1   Професійно-технічна   освіта   є   складовою  системи  освіти України.  (Закон України “Про професійно-технічну освіту” Ст. 3)

     Основне завдання законодавства України про професійно-технічну освіту – регулювання  суспільних  відносин  в галузі    професійно-технічної освіти з метою:

 • забезпечення громадянам України,  а також іноземцям та особам без громадянства,  що перебувають в Україні на законних підставах, права на здобуття професійно-технічної  освіти  відповідно  до  їх покликань,  інтересів  і здібностей,  перепідготовку та підвищення
  кваліфікації;
 • задоволення потреб   економіки   країни  у  кваліфікованих  і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках;
 • сприяння в    реалізації    державної   політики   зайнятості населення;
 • забезпечення необхідних   умов   функціонування   і  розвитку установ  професійно-технічної   освіти   та   професійно-технічних навчальних закладів різних форм власності та підпорядкування.   Професійно-технічна  освіта є комплексом педагогічних та організаційно-управлінських заходів,  спрямованих на  забезпечення оволодіння  громадянами  знаннями,  уміннями і навичками в обраній ними галузі професійної  діяльності,  розвиток  компетентності  та професіоналізму,   виховання  загальної  і  професійної  культури. Професійно-технічна  освіта  здобувається  у  професійно-технічних навчальних  закладах.45_3

Професійно-технічне навчання –  складова професійно-технічної освіти.  Професійно-технічне  навчання  передбачає  формування   у громадян  професійних  умінь  і навичок,  необхідних для виконання певної  роботи  чи   групи   робіт,   і   може   здійснюватися   у професійно-технічних   навчальних   закладах,   а   також   шляхом індивідуального чи курсового  навчання  на виробництві,  у  сфері послуг.

Професійно-технічна освіта  забезпечує  здобуття  громадянами професії відповідно до  їх покликань,  інтересів,  здібностей,  а також   допрофесійну  підготовку,  перепідготовку,підвищення  їх кваліфікації.

     Система професійно-технічної освіти

Система професійно-технічної освіти складається з професійно-технічних  навчальни  закладів  незалежно від форм власності та підпорядкування, що проводять діяльність у галузі професійно-технічної освіти, навчально-методичних, науково-методичних, наукових,  навчально-виробничих,
навчально-комерційних, видавничо-поліграфічних, культурно-освітніх,  фізкультурно-оздоровчих,  обчислювальних та інших підприємств, установ, організацій та органів управління ними, що здійснюють  або  забезпечують підготовку кваліфікованих робітників.

     Право на здобуття професійно-технічної освіти

 • Громадяни України    мають    рівні    права    на   здобуття професійно-технічної  освіти  відповідно  до  своїх  здібностей  і нахилів.   Обмеження   допускаються   за   медичними  та  віковими показниками,  а  також  показниками  професійної  придатності,  що визначаються Кабінетом Міністрів України.
 • Професійно-технічна  освіта  здобувається громадянами України в державних і комунальних професійно-технічних навчальних закладах безоплатно,  за рахунок держави,  а  у  державних  та  комунальних акредитованих  вищих професійно-технічних  навчальних  училищах та центрах  професійної  освіти – у  межах  державного   замовлення безоплатно,  на  конкурсній  основі.
 • Іноземці та особи без громадянства,  що перебувають в Україні на   законних   підставах,   користуються   правом   на   здобуття професійно-технічної освіти нарівні з громадянами України.
 • Інші іноземці   оплачують   своє   навчання,   якщо  інше  не передбачене законодавством або міжнародними договорами України.
 • Громадяни, які мають базову загальну середню  освіту,  можуть одночасно  із  набуттям  професії здобувати повну загальну середню освіту у професійно-технічному навчальному закладі  або  в  іншому навчальному закладі.
 • Громадяни,  які  за станом здоров’я, сімейними обставинами, а також з інших поважних причин  не  можуть  одночасно  із  набуттям професії  здобувати  повну  загальну  середню  освіту або не мають базової   загальної   середньої   освіти,  особи,  які  потребують соціальної  допомоги  і  реабілітації,  можуть здобувати робітничу кваліфікацію  з  професій,  перелік  яких  визначається  Кабінетом Міністрів  України.

Законодавство України про вищу освіту  базується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і  кладається з законів України “Про освіту”  (  1060-12  ), “Про  наукову і науково-технічну діяльність” ( 1977-12 ), цього Закону та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до нього.

        Державна політика у галузі вищої освіти 

● Державна  політика  у  галузі  вищої  освіти  визначається Верховною 45_4Радою України. 

● Державна  політика  у  галузі  вищої освіти грунтується на принципах:

     – доступності та  конкурсності  здобуття  вищої  освіти  кожним громадянином України;
     – незалежності здобуття  вищої  освіти  від  впливу  політичних партій, громадських і релігійних організацій;
     – інтеграції системи  вищої  освіти  України  у світову систему вищої освіти при  збереженні  і  розвитку  досягнень  та традицій української вищої школи;
     – наступності процесу здобуття вищої освіти;
     – державної підтримки підготовки  фахівців  для пріоритетних напрямів фундаментальних і прикладних наукових досліджень;
     – гласності при формуванні структури та обсягів освітньої  та професійної підготовки фахівців.

● Реалізація   державної  політики у галузі вищої освіти забезпечується шляхом:45_5

     – збереження і розвитку системи вищої освіти та  підвищення  її якості;
     – підвищення рівня освіченості громадян України,  розширення їх можливостей для отримання вищої освіти;
     – створення та забезпечення рівних умов  доступності  до  вищої освіти;
     – надання цільових,  пільгових  державних  кредитів  особам для здобуття  вищої  освіти  у  порядку  (  916-2003-п  ), визначеному Кабінетом Міністрів України;
    – забезпечення збалансованої  структури  та  обсягів підготовки фахівців з вищою  освітою,  що  здійснюється  у  вищих  навчальних закладах   державної  та  комунальної  форм  власності,  за  кошти відповідних бюджетів,  фізичних і юридичних осіб, з урахуванням потреб особи, а також інтересів держави та територіальних громад;
     – надання особам,  які  навчаються у вищих навчальних закладах, пільг  та  соціальних  гарантій  у порядку,  встановленому законодавством;
     – належної підтримки  підготовки  фахівців з числа інвалідів на основі спеціальних освітніх технологій.

       Право громадян на вищу освіту      45_6

● Громадяни України мають право на здобуття вищої освіти. Громадяни України  мають  право  безоплатно  здобувати   вищу освіту  в  державних  і комунальних  вищих навчальних закладах на конкурсній основі в межах стандартів  вищої  освіти,  якщо  певний освітньо-кваліфікаційний  рівень громадянин здобуває вперше.  Вони вільні у виборі форми здобуття вищої  освіти,  вищого  навчального закладу, напряму підготовки і спеціальності.
● Іноземці  та  особи  без  громадянства,  які перебувають в Україні на законних  підставах,  мають  право  на  здобуття  вищої освіти,  крім  права  на  здобуття  вищої освіти за рахунок коштів
Державного  бюджету  України,  місцевих  бюджетів,  якщо  інше  не встановлено міжнародними договорами,  згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
● Особа,  яку  визнано  біженцем  або  особою, яка потребує додаткового  захисту,  має  рівне  з  громадянами України право на здобуття вищої освіти.