Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення посади директора Марківського професійного аграрного ліцеюОпубліковано 15 червень 2021 року
Місце знаходження закладу професійної (професійно – технічної) освіти

ПЛОЩА Соборна, селище міського типу Марківка, Марківський район, Луганська область, 92400, Україна

Найменування посади, посадові обов’язки

Директор закладу професійної (професійно – технічної) освіти самостійно, в межах повноважень, встановлених законодавством України, Статутом закладу професійної (професійно – технічної) освіти та Контрактом, вирішує питання щодо управління Закладом освіти за винятком питань, віднесених до компетенції Департаменту та/або Міністерства освіти і науки України.

Здійснює поточне (оперативне) керівництво Закладом освіти, організовує його освітню, навчально-виробничу, господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Закладу освіти, передбачених законодавством України, Статутом Закладу освіти та Контрактом.

Надає своєчасну і достовірну звітність Закладу освіти у встановленому порядку.

Підвищує свою кваліфікацію або проходить перепідготовку протягом терміну дії контракту (але не рідше одного разу на п’ять років).

Несе персональну відповідальність за:

– забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання у Закладі освіти;

– дотримання фінансово-господарської та трудової дисципліни;

– виконання навчальних планів і програм, за результати діяльності Закладу освіти;

-дотримання структурними підрозділами штатно-фінансової дисципліни;

– ефективне і раціональне використання та збереження бюджетних коштів, державного майна, закріпленого за Закладом освіти;

– повноту, достовірність та актуальність інформації та даних, внесених Закладом освіти до ЄДЕБО;

– правильність видачі документів про освіту державного зразка і додатків до них, за їх зберігання та книгу їх реєстрації відповідно до чинного законодавства;

Зобов’язаний:

– погоджувати відпустку, відрядження з Департаментом, а також інформувати Департамент про неможливість виконання своїх обов’язків з інших причин (лікарняний тощо);

– дотримуватись вимог щодо забезпечення Закладом освіти міжнародних зобов’язань, законів, інших нормативно-правових актів України, якщо Заклад освіти є суб’єктом міжнародного співробітництва в сфері освіти;

Зобов’язаний забезпечити дотримання законодавства у діяльності Закладу освіти, в тому числі щодо:

– затвердження, в установленому законодавством України порядку, за погодженням з Департаментом, штатного розпису Закладу освіти;

– підготовки кадрів за освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до вимог державних стандартів;

– організації підвищення кваліфікації працівників Закладу освіти не рідше одного разу за п’ять років, а також стажування викладачів, майстрів виробничого навчання на новітніх виробничих технологіях;

– виконання державного та/або регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів;

– виконання договірних зобов’язань Закладу освіти;

– дотримання Закладом освіти ліцензійних умов надання освітніх послуг; дотримання вимог щодо якості професійно-технічної освіти;

– щорічного звітування перед загальними зборами колективу Закладу освіти за результатами своєї діяльності на займаній посаді та оприлюднення звіту на сайті Закладу;

–  додержання прав і законних інтересів осіб з особливими освітніми потребами, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, інших громадян, які мають пільги;

– стійкого фінансово-економічного становища Закладу освіти;

– збереження майна та інших матеріальних цінностей, що належать Закладу освіти, недопущення необґрунтованої втрати матеріальних активів Закладу освіти;

– додержання умов колективного договору та Статуту Закладу освіти;

– захисту інформації, що складає державну, службову та комерційну таємницю відповідно до законів України «Про державну таємницю» та «Про інформацію»;

– складання в установленому порядку річного кошторису доходів і видатків Закладу освіти та затвердження його Департаментом, а також своєчасне подання фінансової та статистичної звітності, відповідної інформації про майновий стан Закладу освіти;

– вжиття заходів щодо вдосконалення управління Закладу освіти;

– створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці належних умов праці відповідно до вимог законодавства України, а також додержання прав працівників, гарантованих законодавством про працю;

– своєчасності розрахунків з підприємствами, установами та організаціями;

– цільового та ефективного використання коштів загального та спеціального фондів;

– своєчасного і повного внесення платежів, обов’язкових внесків до бюджету;

– виконання кошторисів доходів та видатків Закладу освіти, недопущення виникнення заборгованості із виплати заробітної плати, за спожиті енергоносії і комунальні послуги, та дотримання споживання їх у межах доведених лімітів;

 – дотримання у встановленому порядку обслуговування і використання бюджетних коштів;

– укладення договорів оренди рухомого чи нерухомого майна, закріпленого за Закладом освіти у встановленому законодавством порядку;

– вжиття заходів щодо запобігання проявам корупції та хабарництва у Закладі освіти;

– створення безпечних умов теоретичної, навчально-практичної підготовки учнів у Закладі та дотримання правил та норм пожежної безпеки, охорони праці.

Умови оплати праці

Посадовий оклад директора закладу професійної професійно – технічної) освіти від 7449 грн. до 8010 грн. в залежності від контингенту учнів.

Надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з контрактом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 року № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств», постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Кваліфікаційні вимоги

Посаду директора закладу професійної (професійно – технічної) освіти можуть обіймати особи, які вільно володіють державною мовою, мають вищу освіту другого рівня за ступенем магістра (спеціаліста),  моральні якості і фізичний стан яких дає змогу виконувати обов’язки директора закладу, та стаж роботи на керівних посадах системи професійної (професійно – технічної) освіти або у галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робочих кадрів у цьому закладі освіти, не менше трьох років.

Перелік документів,  

Для участі у конкурсі кандидати особисто подають такі документи:

– заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографію;

– копію паспорта громадянина України або ID -картки;

– копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

– копію трудової книжки;

– довідку про відсутність судимості. 

 Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Термін подання документів

30 календарних днів із дня оприлюднення оголошення

Місце подання документів

вул. Вілєсова, 10, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93416, кабінет 11, Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації

Дата та місце початку конкурсного відбору, його тривалість

Інформація про дату, час та місце проведення етапів конкурсного відбору, буде розміщено на офіційному сайті Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації додатково

Додаткова інформація про конкурс за телефоном:

(06452) 5 48 73 – Єловська Тетяна Анатоліївна