Положення


      ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови облдержадміністрації «23»серпня 2013 р. №1191

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

 ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 
 1. ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ утворюється головою облдержадміністрації у зв’язку з реорганізацією юридичної особи – ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ідентифікаційний код 02141791, шляхом виділення з нього УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ з наданням йому статусу юридичної особи та перейменуванням юридичної особи – ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ідентифікаційний код 02141791, в ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі – Департамент), входить до складу облдержадміністрації і забезпечує виконання покладених на нього завдань.
 1. Департамент підпорядкований голові облдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству освіти і науки України.
 1. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями голови облдержадміністрації та цим Положенням.
 1. У межах своїх повноважень Департамент організовує виконання актів законодавства у сфері освіти і науки, інновацій, інтелектуальної власності, здійснює контроль за їх реалізацією.
 1. Основними завданнями Департаменту є:

участь у забезпеченні реалізації на території області державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності;

забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів;

створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки;

створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти;

забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей області;

здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти, а також за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

координація діяльності навчальних закладів та наукових установ, що належать до сфери управління облдержадміністрації, організація роботи з їх  кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;

забезпечення моніторингу у сфері освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в області, захисту інтелектуальної власності;

формування регіональної наукової та науково-технічної політики, впровадження інноваційних заходів, здійснення трансферу технологій, спрямованих на соціально-економічний розвиток області;

сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів;

забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;

організація відпочинку і дозвілля дітей;

участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області.

 1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

здійснює керівництво і контролює діяльність управлінь (відділів) освіти  районних державних адміністрацій;

координує роботу підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань навчання й виховання дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді;

здійснює керівництво, контролює діяльність і координує роботу відділів (управлінь) освіти виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення у межах делегованих повноважень;

аналізує стан освіти і науки, інтелектуальної власності, дітей в області, розробляє регіональні програми їх розвитку, а також науково-технічної та інноваційної діяльності, організовує і контролює виконання цих програм;

прогнозує потребу області у фахівцях різних спеціальностей для системи освіти і науки, формує регіональне замовлення на їх підготовку, координує роботу з укладення між професійно-технічними навчальними закладами та підприємствами, установами, організаціями договорів про підготовку кадрів;

організовує і контролює роботу державних і комунальних вищих навчальних закладів відповідно до делегованих Міністерством освіти і науки України повноважень, а також закладів післядипломної освіти, що перебувають у його підпорядкуванні, здійснює керівництво в установленому порядку  роботою з організації підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників, а також фахівців з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

сприяє розвитку мережі навчальних закладів в області, утворює в межах своїх повноважень навчальні заклади або вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо;

вносить Міністерству освіти і науки України пропозиції щодо впорядкування мережі навчальних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;

організовує роботу з ліцензування та державної атестації навчальних закладів, розміщених на території області, їх державного інспектування, проведення атестації педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, ведення обліку і складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції;

співпрацює з керівниками науково-дослідних установ та науково-дослідних підрозділів вищих навчальних закладів, готує у межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення їх на посади та звільнення з посад;

бере в установленому порядку участь в укладанні та припиненні дії контрактів з керівниками навчальних закладів, що перебувають у підпорядкуванні місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, в проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад керівників вищих навчальних закладів І-II рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладів, що підпорядковані Міністерству освіти і науки України і перебувають у державній власності, і подає Міністерству освіти і науки України відповідні матеріали;

аналізує стан виконання керівниками вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладів, що підпорядковані Міністерству освіти і науки України, умов контрактів і вносить пропозиції щодо встановлення (скорочення, продовження) терміну дії або розірвання (припинення дії) укладених контрактів;

вживає заходів із забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти, організовує їх навчально-методичне й інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників;

забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин; впроваджує в практику освітні та наукові програми відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;

впроваджує в практику рекомендовані Міністерством освіти і науки  України нові освітні програми та інші педагогічні розробки, визначає регіональний компонент у змісті освіти;

вносить на розгляд Міністерства освіти і науки України пропозиції щодо запровадження експериментальних навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та надання навчальним закладам статусу експериментальних;

формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документи про освіту;

організовує доставку підручників для забезпечення ними учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів;

залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;

проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення серед учнів таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інші заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей;

сприяє відповідним підрозділам органів внутрішніх справ та соціальним службам у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;

організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;

розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних і наукових закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного і наукового процесу;

контролює використання капітальних вкладень і сприяє раціональному розміщенню нового будівництва об’єктів освіти, погоджує проекти будівництва навчальних закладів та наукових установ;

сприяє активізації творчості та винахідницької діяльності, забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, створює належні умови для впровадження в практику нових технологій та їх складових частин, виходячи з потреб області, вживає заходів для забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, а також інтересів держави і суспільства;   

сприяє розвитку діючих та створенню нових форм науково-технічної, науково-технологічної та інноваційної діяльності, трансферу технологій – науково-технологічних парків, інноваційних центрів, бізнес-інкубаторів тощо;

бере участь за дорученням Міністерства освіти і науки України у проведенні експертизи інноваційних пропозицій для включення їх до державних цільових та регіональних програм, а також у науково-технічній експертизі технологій та їх складових частин з метою включення до державного реєстру технологій;

бере участь у визначенні доцільності виконання і фінансування інноваційних проектів у складі регіональних наукових і науково-технічних програм, а також регіональних та місцевих програм технологічного переоснащення підприємств і трансферу технологій відповідно до потреб області;

контролює роботу з усунення недоліків у науковій (науково-технічній) діяльності науково-дослідних установ області, які повністю або частково фінансуються за рахунок державного бюджету, виявлених під час комплексних перевірок, проведених відповідними органами державної влади;

вживає у межах своєї компетенції заходів щодо поліпшення матеріальних та житлових умов студентів, працівників освіти і науки, організації їх медичного та побутового обслуговування;

розглядає питання та вносить Міністерству освіти і науки України в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти, сфери наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності державними нагородами, запроваджує інші форми морального і матеріального стимулювання їх праці;

забезпечує в установленому порядку розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходів щодо усунення причин, що зумовили їх появу;

готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти і науки, інноваційної діяльності, стан реалізації інноваційних проектів, виконання програм технологічного переоснащення підприємств, а також щодо трансферу технологій та забезпечення захисту прав інтелектуальної власності в області, що належать до його компетенції;

подає пропозиції щодо налагодження міжнародного наукового і технологічного співробітництва, залучення іноземних інвестицій для технологічного переоснащення підприємств регіону;

забезпечує в установленому порядку поширення інформації про технологічні потреби регіону з метою залучення інвестицій;

бере участь у межах своїх повноважень в організації на відповідній території виставково-ярмаркових заходів;

координує роботу вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та наукових установ незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань, спрямованих на реалізацію державної політики в галузі освіти та науки в області;

готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та  регіональних програм поліпшення становища освіти, науки, дітей, відпочинку та дозвілля дітей, забезпечує їх виконання;

розробляє і подає на розгляд облдержадміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища освіти, науки, дітей;

готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд облдержадміністрації та Міністерству освіти і науки України;

сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів),   розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями;

координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію відпочинку та дозвілля дітей, самостійно виконує  відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;

здійснює разом з органами охорони здоров’я  загальний контроль за охороною здоров’я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створює безпечні умови для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей;

вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань освіти, науки, проводить методичні і науково-практичні семінари, конференції та інші заходи;

проводить серед населення інформаційну, роз’яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби  масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, провадить в установленому порядку рекламну та видавничу діяльність;забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики  стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в Департаменті;

надає адміністративні послуги у сфері ліцензування діяльності із дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти;

вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;

забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

розробляє проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів, з питань освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності;

бере участь у межах компетенції у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

у межах компетенції бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації та проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи облдержадміністрації;

бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали з питань освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності для подання голові облдержадміністрації;

забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

готує, бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

забезпечує захист персональних даних;

здійснює в межах своїх повноважень спеціальну перевірку відомостей про освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

здійснює інші передбачені законом повноваження.

 1. Департамент має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв’язки з управліннями, навчальними закладами і науковими установами, зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи облдержадміністрації у сфері освіти і науки, інновацій, інтелектуальної власності; вносити Міністерству освіти і науки України пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації навчально-виховного процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів;

користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами; організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;

скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

утворювати за дорученням голови обласної державної адміністрації  координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, наукового і науково-технічного, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу області;

створювати авторські колективи для підготовки регіональних посібників і за погодженням з Міністерством освіти і науки України впроваджувати їх у практику;

представляти в установленому порядку інтереси Департаменту в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

 1. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами та апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
 1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством освіти і науки України в установленому законодавством порядку.

Директор повинен мати повну вищу педагогічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 5 років.

 1. Директор Департаменту:

1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Департаменті;

2) подає на затвердження голові облдержадміністрації положення про Департамент, його структуру, затверджує положення про його структурні підрозділи;

3) затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;

5) вживає заходів з удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

6) звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи; відповідає за виконання покладених на Департамент завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності, сім’ї, дітей, молоді та жінок, фізичної культури та спорту;

7) може входити до складу колегій облдержадміністрації, Міністерства освіти і науки України;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням голови та заступників голови облдержадміністрації;

11) спрямовує і координує діяльність управлінь (відділів) освіти районних державних адміністрацій;

12) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

13) подає на затвердження голови облдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

14) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису Департаменту;

15) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством, працівників Департаменту, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

16) здійснює добір кадрів;

17) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

18) погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників органів управління освіти райдержадміністрацій, Інституту післядипломної педагогічної освіти, навчальних закладів та інших структурних підрозділів;

19) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

20) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

21) забезпечує в межах своїх повноважень збереження в Департаменті інформації з обмеженим доступом;

22) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 1. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації, Міністерством освіти і науки України.
 1. Директор Департаменту може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту в установленому законодавством порядку.
 1. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, утворюється колегія у складі директора (голова колегії), заступників директора, інших відповідальних працівників Департаменту, керівників місцевих органів управління освітою, Інституту післядипломної педагогічної освіти, навчальних закладів.

До складу колегії можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, а також науковці.

Склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.

Рішення колегії затверджуються наказами директора Департаменту.

 1. Виходячи з потреб забезпечення належного функціонування закладів та установ освіти і науки при Департаменті можуть утворюватися підрозділи (групи, творчі лабораторії, видавничі центри, інші підрозділи, які функціонують у тому числі на госпрозрахунковій основі).
 1. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо визначення реалізації основних напрямів діяльності Департаменту, обговорення найважливіших програм і вирішення інших питань при Департаменті можуть утворюватися громадські, наукові ради та комісії у складі вчених і висококваліфікованих спеціалістів.

Склад рад і комісій, положення про них затверджує голова облдержадміністрації за поданням директора Департаменту.

 1. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова облдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
 1. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова облдержадміністрації за пропозиціями директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228.
 1. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.
     Заступник голови – керівник апарату                                                                                                                                                                                                                С.Г.ТИХОНОВСЬКИЙ