ІІІ-й Всеукраїнський конкурс наукових робіт здобувачів вищої освіти та молодих ученихІІІ-й Всеукраїнський конкурс наукових робіт здобувачів вищої освіти та молодих учених «БІЗНЕС І ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ І ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ» з нагоди 75-річчя Загальної декларації прав людини.

Конкурс проводиться Державною установою «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» з її Центром перспективних досліджень і співробітництва з прав людини в сфері економіки (Інститут), Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Донецьким науковим центром НАН України та МОН України, Офісом аналітики та консультацій з питань сталого розвитку у співпраці та за підтримки Програми розвитку ООН в Україні й Проєкту Ради Європи «Посилення соціального захисту в Україні».

Мета Конкурсу: популяризація серед здобувачів вищої освіти і молодих учених України людиноцентричного підходу ООН до розвитку, Керівних принципів ООН з питань бізнесу та прав людини, Глобального договору ООН, Європейської соціальної хартії, Рекомендації Rec/CM(2016)3 Комітету міністрів Ради Європи з прав людини та бізнесу; сприяння активізації та підтримка їх науково-дослідної роботи за складних обставин воєнного стану, вироблення ними пропозицій щодо науково-практичних рішень для забезпечення, дотримання і захисту соціальних та економічних прав людини у сфері господарської діяльності в умовах війни і повоєнного відновлення, включно шляхом реалізації Цілей сталого розвитку України, Національної стратегії у сфері прав людини, Національної економічної стратегії, Плану відновлення України, ін., розроблення майбутньої Української доктрини. Напрацювання поширюватимуться серед органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

До участі в Конкурсі запрошуються:

 • здобувачі вищої освіти (студенти, які здобувають вищу освіту ступеня молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра; курсанти; аспіранти; ад’юнкти);
 • молоді вчені (вчені віком до 35 років включно, у т. ч. кандидати наук, доктора філософії) та вчені віком до 40 років, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі).

Пріоритетні напрями конкурсних досліджень:

 • Обов’язок держави щодо забезпечення реалізації Загальної декларації з прав людини в сферах соціальних та економічних прав у процесі господарювання в умовах війни та повоєнного відновлення в Україні;
 • Роль інституції Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у здійсненні парламентського контролю за додержанням соціально-економічних прав людини в сфері господарювання;

Упровадження Керівних принципів ООН з питань бізнесу і прав людини та Рекомендації Rec/CM(2016)3 Комітету міністрів Ради Європи з прав людини та бізнесу в державну політику, законодавство і практику для реалізації Загальної декларації з прав людини, Європейської соціальної хартії та інших норм європейського права, Цілей сталого розвитку (у т.ч. через національні стратегії, плани, ін.; відповідні умови надання суб’єктам господарювання публічних і приватних послуг/сервісів (адміністративних, фінансових, ін.); доступу до реалізації інфраструктурних проєктів; захист приватної власності та інвестицій, ін.);

 • Дотримання прав людини суб’єктами господарювання (в їх операційній діяльності стосовно працівників і суспільства, соціально відповідальних публічних закупівель, використання державної допомоги та інвестицій, реалізації інфраструктурних проєктів на засадах «безбар’єрності», підзвітності та доброчесності, ін.);
 • Діяльність українських суб’єктів господарювання і зарубіжних інвесторів на засадах Керівних принципів, Глобального договору ООН, принципів ESG (збереження довкілля, висока соціальна відповідальність, якісне корпоративне управління);
 • Застосування суб’єктами господарювання принципу належної обачності щодо прав людини в різних секторах економіки у процесі вступу України до Європейського Союзу й Організації економічного співробітництва та розвитку;
 • Запровадження практики оцінки впливу господарювання на права людини у діяльності українського бізнесу та громадянського суспільства;
 • Реалізація та захист прав людини у сферах трудових відносин, соціального захисту та захисту персональних даних і прав споживачів, у т.ч. у зв’язку з використанням штучного інтелекту;
 • Доступ до судових і позасудових засобів захисту прав людини, порушених суб’єктами господарювання під час війни, та шляхи їх подолання (роль органів держави, суб’єктів господарювання, інститутів громадянського суспільства, медіаторів тощо);
 • Участь громадянського суспільства та інших зацікавлених сторін у формуванні і реалізації державної політики щодо соціально-економічних прав людини в сфері господарювання для підвищення ефективності повоєнного відновлення України.

Оргкомітет не обмежує учасників у виборі тем у різних галузях знань у межах теми Конкурсу.

Участь в Конкурсі є безкоштовною.

Оцінювання наукових робіт здійснюється Конкурсною комісією зі складу науковців, представників органів державної влади, практикуючих експертів, у т. ч. міжнародних. Комісія працюватиме за Регламентом, затвердженим Оргкомітетом.

Для участі в Конкурсі до Організаційного комітету подаються:

 • заявка на участь у Конкурсі (виключно в форматі Word);
 • конкурсна робота в форматі Word;
 • скан-копія рецензії наукового керівника (доктора філософії, кандидата чи доктора наук), що оформлена належним чином, підписана та посвідчена у встановленому порядку (для здобувачів вищої освіти).

Назву електронного файлу з конкурсною роботою, що направлятиметься до Оргкомітету, слід оформити латиницею, вказавши прізвище та ім’я автора, скорочену назву закладу вищої освіти/наукової установи (наприклад: Dmytruk_Olena_UzhNU)

Вимоги до наукових робіт, що подаватимуться на Конкурс

 1. До Конкурсу допускатимуться якісні наукові роботи, які:
  • підготовлено суто індивідуально, без співавторства;
  • повністю відповідають вимогам академічної доброчесності;
  • викладені грамотною мовою, без помилок;
  • раніше не подавались на конкурси наукових робіт і не отримували нагород;
  • не опубліковано та не подано для публікації;
  • відповідають технічним     і   структурним    вимогам,     встановленим Оргкомітетом Конкурсу.

   Кожен учасник може направити на Конкурс лише 1 (одну) наукову роботу. 2.  Вимоги до оформлення наукової роботи:
   • обсяг – 5-10 сторінок при форматі сторінки А4 (297×210 мм);
   • поля– верх, низ та праве – 20 мм, ліве – 25 мм;
   • шрифт – Times New Roman, кегель – 14;
   • міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;
   • абзацний відступ – 1,25 см (не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску);
   • текст вирівнюється по ширині;
   • перший рядок – (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по правому боку) прізвище та ім’я автора, другий рядок – (шрифт курсив, вирівняний по правому боку) курс навчання, факультет або кафедра (для аспірантів), науковий ступінь, вчене звання та посада (для молодих учених), назва закладу вищої освіти або наукової установи;
   • наступний абзац – (шрифт напівжирний всі прописні літери, вирівняний по центру) назва конкурсної роботи;
   • формат тексту – Word;
   • формат таблиць, рисунків – PDF, Excel, Word;
   • мова роботи – українська.
   3.  Вимоги до структури наукової роботи: Основний текст конкурсної роботи повинен містити такі структурні елементи:
   • постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями;
   • стислий аналіз останніх досліджень і публікацій, що відображають погляди на розв’язання проблеми, на які спирається автор;
   • виділення невивчених раніше аспектів загальної проблеми, яким присвячується конкурсна робота;
   • формулювання цілей наукової роботи (постановка завдання);
   • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
   • висновки за результатами дослідження, практичні рекомендації та пропозиції щодо шляхів розв’язання вивченої проблеми.
   Посилання на використані джерела необхідно робити по тексту, нумерація з його початку, у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідного джерела. Наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234]. Список використаних джерел подається наприкінці тексту роботи в порядку згадування джерел в тексті та оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Конкурсні роботи необхідно надсилати до 22 жовтня 2023 року (включно) на адресу електронної пошти Оргкомітету Конкурсу: Contest.BHR.2023@gmail.com Результати Конкурсу буде оголошено в грудні 2023 р. Переможців Конкурсу буде запрошено для презентації їх робіт і отримання відзнак на Підсумкову конференцію до Міжнародного дня прав людини, яка відбудеться у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.Переможців Конкурсу в номінаціях «Кращі наукові роботи здобувачів вищої освіти» та «Кращі наукові роботи молодих учених» буде відзначено дипломами І- го, ІІ-го та ІІІ-го ступенів. Їх наукові роботи та обрані наукові роботи інших учасників Конкурсу буде опубліковано в Збірнику. Наукових керівників переможців Конкурсу, їх заклади вищої освіти або наукові установи буде відзначено подяками. Усі учасники, чиї роботи буде допущено до Конкурсу, отримають сертифікати. Форма Заявки на участь у Конкурсі Прізвище, ім’я, та по-батькові конкурсанта:                                                                 Дата народження:                        Назва закладу вищої освіти або наукової установи:                                                     Статус (студент, аспірант, ін. або молодий учений), факультет/інститут або кафедра/відділ:                                                                           Науковий ступінь/вчене звання (для молодих учених):                                                                         Назва конкурсної роботи:                     Назва пріоритетного напряму дослідження:                                                                                                            Прізвище, ім’я та по-батькові наукового керівника (для здобувачів вищої освіти):                                                                                             Вчене звання/посада наукового керівника:                                                                                                                                 Контактний телефон і ел. адреса конкурсанта:                                                                                                                            Контактний телефон і ел. адреса наукового керівника:                                                                   Поштова адреса конкурсанта для листування:                                                                                                                          Дата подання роботи:              При поданні Заявки на участь в Конкурсі та наукової роботи на Конкурс учасники погоджуються на обробку відповідної інформації, в тому числі їхніх персональних даних, визнають результати Конкурсу. Інформація про хід та результати Конкурсу розміщується на Інтернет сайтах та Фейсбук сторінках Інституту (http://www.iepd.kiev.ua/) та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (https://www.ombudsman.gov.ua/). Контакти Оргкомітету для отримання консультацій: Санченко Алевтина Євгенівна – координатор Оргкомітету (ел. адреса: alla.sanchenko@gmail.com), Заблодська Інна Володимирівна (тел. +380504764030, ел. адреса: zablodin@gmail.com) – із загальних питань; Ромахова Оксана Олександрівна (тел. +380668546755, ел. адреса: romakhova_oksana@ukr.net) та Міщенко Вікторія Сергіївна (тел. +380952101185, ел. адреса: viktoriiia.mishchenko@gmail.com) – з питань оформлення, подачі, допуску до участі та перевірки наукових робіт. *** Серед партнерів з проведення Конкурсу: Проєкт Ради Європи «Посилення соціального захисту в Україні», Ужгородський національний університет, Ресурсний центр з питань бізнесу та прав людини (Велика Британія), Європейська Бізнес Асоціація (EBA), Глобальна асоціація дослідників з питань бізнесу і прав людини (BR2R), Глобальний договір ООН, Український координаційний центр з підвищення правової освіти населення та ін. ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ В КОНКУРСІ ТА БАЖАЄМО УСПІХУ!